araç muayene vekalet

Araç muayene vekalet

Araç muayene vekalet yazısı nedir ?

araç muayene vekalet nedir? Araç muayene vekalet örneği vekalet nasıl düzenlenir.

Araç muayene vekalet yazısı Ulaştırma Bakanlığı tarafından sonradan araç sahiplerinin başkası adına muayene yaptırabilmesi için ciddiyet kazanmasını sağlamak için zorunlu kılınmış bir durum. Daha önce Trafik Müşavirlik leri yani muameleciler tarafından zamanı olmayan bütün araç sahiplerinin aracını adına muayene yaptırabilmekte iken şimdi bunun önüne geçebilmek için düzenlenmiş olabildiğini düşünmekteyiz.

Araç Muayene Vekalet Yetki Yazısı Örneği

ŞİRKET ARAÇLARININ VEKALETLE ARAÇ MUAYENE YAPTIRILMASI İÇİN YAZI ÖRNEĞİ

Yazı Örneği

[Şirket Antetli Kağıdı]
.. / .. /….
Sayın Yetkili,
Mülkiyeti şirketimize ait olan aşağıda plakaları veya şasi numaraları belirtilen ……….. adet aracın muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından …………………………….. T.C. kimlik nolu ……….[Ad – Soyad ]………….., şirketimizce vekil tayin edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
[Firma Unvanı]
[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]
[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]
[Kaşe ve imza]
Plaka veya şasi no (elle yapılan ekleme veya düzeltmeler kabul edilmeyecektir )
1.
2.
3.
Ek: Şirket imza sirküleri veya noter onaylı sureti (Geçerlilik tarihi içinde olmalıdır)

yazı örneğini VekaletYaziOrnekleri indirebilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE VEKALETNAME İLE İLGİLİ GENELGE

T.C.
ULASTIRMA BAKANLIGI
Kara Ulastırması Genel Müdürlügü

Sayı :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-13111 13/10/2010
Konu :Araç Muayene stasyonları
GENELGE
(2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE)
lgi: 22/03/2010 tarih ve (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge.
1) – İlgi Genelgenin;
ARAÇ MUAYENE STASYONLARININ ÇALISMA USUL VE ESASLARINA LSKN
HUSUSLAR baslıklı 6 ncı bölümüne asagıdaki 15 inci ve 16 ncı maddelerin eklenmesi,
“15) 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren;
a) Bir kisinin bir takvim ayı içerisinde baska bir gerçek kisiye ait sadece bir aracı muayeneye
getirebilmesi, aynı kisinin birden fazla aracı aynı takvim ayı içerisinde muayeneye getirmek
istemesi halinde ise; her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere son bir ay içinde düzenlenmis
noter onaylı vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine vermesi, muayene istasyonu
yetkililerinin de bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arsivlemesi,
b) Tüzel kisiliklerle ilgili olarak;
1) Tüzel kisilik çalısanlarının, bu tüzel kisiligi temsil ve ilzama yetkili kisi/kisiler tarafından
imzalanarak kendilerine verilmis olan ve araç muayenesi yaptırmaya yetkili oldugunu belirten
bir yazının aslı ile birlikte tüzel kisilige ait aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu
yetkililerinin de kendilerine verilen bu yazıları kayıt altına alarak bir yıl süreyle arsivlemesi,
2) Tüzel kisilige ait bir aracın tüzel kisilik çalısanı olmayan bir kisi tarafından muayeneye
getirilmesi halinde ise; bu kisi için son bir ay içinde düzenlenmis noter onaylı vekâletnameyle
aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu
vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arsivlemesi,
c) (a) ve (b) bentlerindeki kurallara uyulmadan muayeneye getirilen araçların istasyon park
alanına alınmaması,
16) Araç muayene istasyonlarına uygulanacak cezai islemlerde; 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen bir yıllık sürenin baslangıç ve bitis tarihlerinin
takvim yılının baslangıç ve bitis tarihleri esas alınarak uygulanması,”
2)- lgi Genelgenin;
DGER HUSUSLAR baslıklı (7) nci bölümünün 6 ncı maddesinin asagıdaki gibi
degistirilmesi,
“6) Model yılı 2010 ve sonrası yıllara ait araçların muayenelerinde Karayolları Trafik
Yönetmeligi’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanlar agır kusurlu olarak degerlendirilir.
T.C.
ULASTIRMA BAKANLIGI
Kara Ulastırması Genel Müdürlügü

Ancak, model yılı 2009 ve öncesi yıllara ait araçların muayenelerinde; Karayolları Trafik
Yönetmeligi’nde belirlenen boyutlara uymayan bir durumun tespiti halinde, baska emniyetsiz
ve agır kusurların bulunmaması sartıyla bu araçların muayeneleri onaylanır ve muayene
raporuna “Aracınızın boyutlarının 31/12/2011 tarihinden sonraki muayene (periyodik
muayene, zorunlu muayene, tadilat muayenesi veya tespit muayenesi) tarihine kadar
Karayolları Trafik Yönetmeligi’ne uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi taktirde bu
durum agır kusur olarak degerlendirilecek ve muayene raporu onaylanmayacaktır.”
serhi yazılır ve bu araçların 31/12/2011 tarihinden sonra yapılacak muayenelerinde
Karayolları Trafik Yönetmeligi’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanları agır kusurlu
olarak degerlendirilir.”
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene
stasyonlarının Açılması, sletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeligin 8 inci
maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlıgımıza vermis oldugu yetkiye
istinaden uygun görülmüstür.
Bilgilerini ve gereginin buna göre ifasını arz/rica ederim.
Binali YILDIRIM
Bakan
DAGITIM:
Geregi
-Ulastırma Bölge Müdürlükleri
-Tüvturk Kuzey Tasıt Muayene
stasyonları Yapım ve sletim AS.
-Tüvturk Güney Tasıt Muayene
stasyonları Yapım ve sletim AS.
Bilgi
-İçisleri Bakanlıgı
-Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı
-İlgili sektör kurulusları